Färnebofjärdens fiskevårdsområde - för den naturliga reproduktionen

Färnebofjärdens fiskevårdsområde har sedan början på 1990-talet riktat in fiskevården mot den naturliga reproduktionen.

För gösen läggs varje år lekbottnar av hopbundna grenar ut för att förbättra lekområdena samt för att kunna följa reproduktionen och lokalisera lekområden genom att strax efter lek kontrollera dessa lekbottnar. Flertalet lekar har genom åren konstaterats på de ca 300 lekbottnarna som lagts ut. Numera planteras ingen gös ut i området.

På bilden ovan illustreras gösens årskullar från ett nät vid inventeringen 1999.

Gösens reproduktion och tillväxt är dokumenterad god genom ett omfattande projekt för att inventera fiskfaunan i Nedre Dalälven. Det visar sig även i "storfisk tävlingar" där Färnebofjärden ofta är med som fångstplats.

Sedan 1997 har fiskevårdsområdet vartannat år planterat ut ål i Fjärden. Detta på grund av att ålens vandringsväg mellan Sargassohavet och Färnebofjärden näst intill omöjliggjorts via de stora kraftverksbyggnader som finns ivägen.

Ålen är en naturlig art i området och utplantering är en viktig del för att kunna behålla arten kvar i Färnebofjärden. Senaste utplanteringen gjordes 2022 och nästa planeras 2024.

Inventeringen som gjordes 1999 syftade till bland annat att få ett helhetsperspektiv på fisket i Nedre Dalälven från Untraverket till och med Färnebofjärden samt att skapa en grund för fiskevården i området och för framtida bevakning av fiskfaunan. Inventeringen kommer att följas upp efter 6-8 år för att kunna se differenser i de olika populationerna.

Nästa inventering utfördes år 2005. Rapporten visade på ökad andel vitfisk jämfört med rovfiskar. Sik, nors och siklöja verkar fortsatt öka populationerna. Rapporten hittar du hos Länsstyrelsen i Gävleborg.

2013 utfördes nästa inventering. Inventringen 2013 visade på färre men större abborrar, stabil göspopulation, nors ökat, mört minskat och större viktandel predatorer motför föregående år.

Du kan besöka Fiskeriverkets hemsida och se tidigare provfisken i Färnebofjärden. Observera att Färnebofjärden har huvudavrinningsområde 53000.

Fiskevården bedrivs av Erik Stål på uppdrag av fiskevårdsområdet. Det är samma person som var projektledare för de nämnda inventeringsprojekten.

De lekbottnar som läggs ut är relativt enkla och det händer även som ovan att även abborren utnyttjar den fina lekplatsen. Bilden, med de typiska "abborrsäckarna", är tagen den 1 juni 2004 vid Sandön. Gösrommen skiljs åt genom att deras rom ligger mer enskilt än i "säckar".

2007 infördes nya regler för att göra fisket på gädda och gös mer hållbart och eftertraktat. Maxlängd på 100 cm för gädda infördes för att behålla de exemplar som har de genetiska förutsättningarna att bli riktigt stora. Genom att öka minsta maskstorlek till 60 mm minskar riskerna att gösar som ej nått lekmognad kan reproducera sig åtminstone en gång i sitt liv.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå