Nyheter

Lekreden för gös utplacerade

16/04/24

17 lekereden ligger ute i Färnebofjärden för kontroll av göslek. Detta är ett arbete som görs varje år och följs upp av fiskevårdsområdesföreningen

Utplantering ål

15/08/06

2015 planterades 5´925 ålar ut i Färnebofjärden. Snittvikten låg på 0,965 gram/ål. Utplanteringen utfördes i de nordvästra delarna av fiskevårdsområdet.

Kontroller av lekreden 2015

15/06/20

Av de10 lekreden som lades ut återfanns 6 abborrlek och 3 göslek.

Provfisket 2013

14/04/13

Provfisket är sammanställt och publiceras under Fiskevård.

Ål utplanterad i Färnebofjärden

13/07/19

Ål planteras ut vartannat år i Färnebofjärden. Under 2013 planterades ål ut och nästa gång planeras genomföras 2015.

Göslek kontrollerad

13/07/19

Lekreden för gös har under våren kontrollerade. Gösleken 2013 kan klassas som normal omfattning.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå